Treść obowiązku informacyjnego, w stosunku osób fizycznych będących klientami lub dostawcami lub osób działających z upoważnienia klientów lub dostawców Administratora.

Pragniemy poinformować Panią/Pana o zakresie i celach, w jakich przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a przede wszystkim o przysługujących prawach. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 roku (dalej: RODO) NOVI Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Novi FMCG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie, ul. Batorego 26, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381593743, tel./fax +48 32 44 77 128, www.novi.net.pl.
 2. Zakres przetwarzanych danych: dane identyfikujące i kontaktowe niezbędne do realizacji poniższych celów przetwarzania, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stron trzecich oraz są niezbędne do wykonania umów zawieranych lub wykonywanych z Administratorem.
 3. Celami przetwarzania danych osobowych są:
  1. zgoda – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dotyczy sytuacji, w której uzyskujemy od Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych, w szczególności może to być zgoda na przesyłanie informacji handlowych, przy czym, zgodnie z art 4 RODO istnieje również możliwość udzielenia zgody poprzez wyraźne działanie przyzwalające na przetwarzanie danych osobowych (czego przykładem może być wręczenie wizytówki zezwalające na przetwarzanie danych w niej zawartych w celu kontaktu);
  2. zawarcie i wykonanie umów łączących strony – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (dotyczy sytuacji, kiedy osoby, których dane dotyczą są stronami umów albo Administrator podejmuje działania z inicjatywy tych osób w celu ich zawarcia);
  3. wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności związanego z obowiązkiem przechowywania dokumentacji księgowej wynikającego z ustawy o rachunkowości;
  4. realizacja innych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO takich jak:
   1. realizacja umowy, w przypadku, gdy nie jest Pani/Pan stroną umowy, ale działa Pani/Pan z upoważnienia strony umowy,
   2. marketing bezpośredni Administratora,
   3. ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń,
   4. tworzenie statystyk, analiz i zestawień na potrzeby Administratora.
 4. Kategorie odnośnych danych osobowych, które mogą być przetwarzane w związku z umową i w celu jej sprawnej realizacji przez osoby działające z upoważnienia strony umowy takie jak: imię, nazwisko, stanowisko, zakres kompetencji, zakres upoważnienia określonego przez stronę umowy oraz dane kontaktowe takie jak nr telefonów i adresy mailowe, a w przypadkach konieczności identyfikacji uprawnień konkretnej osoby również nr PESEL albo nr dowodu tożsamości.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Poczta Polska, firmy kurierskie lub transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla Administratora, partnerzy handlowi Administratora, podmioty księgowe, firmy windykacyjne, a także banki.
 6. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych, które Pani(-a) dotyczą do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zakresie zawartej umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub niezbędny dla zrealizowania ww. celów
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania swoich danych,
  3. żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli Administrator nie ma uzasadnionych prawnie podstaw do ich dalszego przetwarzania,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  5. przenoszenia swoich danych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych w każdym momencie, jeżeli dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w oparciu o zgodę jak w pkt 3 lit a)
 9. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości jej zawarcia lub realizacji.
 10. W oparciu o dane, które Pani/Pana dotyczą Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one także poddawane profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO.
 11. Źródłem, z którego Administrator otrzymuje Pani/Pana dane osobowe do celów kontaktowych niezbędnych do realizacji umów, w przypadkach, w których nie otrzymaliśmy ich od Pani/Pana, są strony umów lub osoby przez nie upoważnione do ich przekazania w celu realizacji tych umów.

Jeżeli przekazała/przekazał Pani/Pan Administratorowi dane osobowe dotyczące osób działających w imieniu stron z którymi Administrator zawarł umowę, w szczególności osób będących pracownikami lub współpracownikami, prosimy o przekazanie powyższych informacji tym osobom.